The Late Domain of Prototype Foamy Virus Gag Facilitates Autophagic Clearance of Stress Granules by Promoting Amphisome Formation

Authors Yingcheng Zheng  , Guoguo Zhu , Jun Yan  , Yinglian Tang  , Song Han , Jun Yin , Biwen Peng , Xiaohua He , Wanhong Liu  
Details Yingcheng Zheng et al; J Virol; 2020
DOI 10.1128/JVI.01719-19
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.