The P-body component DECAPPING5 and the floral repressor SISTER OF FCA regulate FLOWERING LOCUS C transcription in Arabidopsis

Authors Wanyi Wang , Chuanhong Wang , Yunhe Wang , Jing Ma , Tengyue Wang , Zhen Tao , Peipei Liu , Shuai Li , Yuanyuan Hu , Aiju Gu , Hui Wang , Chunhong Qiu , Peijin Li 
Details Wanyi Wang et al; Plant Cell; 2023;
DOI 10.1093/plcell/koad151
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.