The SARS-CoV-2 nucleocapsid protein suppresses innate immunity by remodeling stress granules to atypical foci

Authors Su He , Hongwei Gou  , Yulin Zhou , Chunxiu Wu , Xinxin Ren  , Xiajunpeng Wu  , Guanwen Guan , Boxing Jin , Jinhua Huang  , Zhigang Jin , Tiejun Zhao  
Details Su He et al; FASEB J; 2023 Dec;
DOI 10.1096/fj.202201973RR
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.