Must Read

The STING phase-separator suppresses innate immune signalling

Authors Xiaoyu Yu  , Liyuan Zhang  , Jingxiang Shen , Yanfang Zhai  , Qifei Jiang  , Mengran Yi  , Xiaobing Deng , Ziran Ruan  , Run Fang  , Zhaolong Chen , Xiaohan Ning  , Zhengfan Jiang  
Details Xiaoyu Yu et al; Nat Cell Biol; 2021 Apr;
DOI 10.1038/s41556-021-00659-0
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.