TRIM24 is an insulin-responsive regulator of P-bodies

Authors Wen Wei    , Qiaoli Chen    , Minjun Liu    , Yang Sheng    , Qian OuYang  , Weikuan Feng  , Xinyu Yang  , Longfei Ding  , Shu Su  , Jingzi Zhang , Lei Fang , Antonio Vidal-Puig  , Hong-Yu Wang   , Shuai Chen   
Details Wen Wei et al; Nat Commun; 2022;
DOI 10.1038/s41467-022-31735-0
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.