Tuning the Size of Large Dense-Core Vesicles and Quantal Neurotransmitter Release via Secretogranin II Liquid-Liquid Phase Separation

Authors Zhaohan Lin , Yinglin Li , Yuqi Hang , Changhe Wang , Bing Liu , Jie Li , Lili Yin , Xiaohan Jiang , Xingyu Du , Zhongjun Qiao , Feipeng Zhu , Zhe Zhang , Quanfeng Zhang , Zhuan Zhou 
Details Zhaohan Lin et al; Adv Sci (Weinh); 2022;
DOI 10.1002/advs.202202263
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.