Understanding the phase separation characteristics of nucleocapsid protein provides a new therapeutic opportunity against SARS-CoV-2

Authors Dan Zhao, Weifan Xu, Xiaofan Zhang, Xiaoting Wang, Enming Yuan, Yuanpeng Xiong, Shenyang Wu, Shuya Li, Nian Wu, Tingzhong Tian, Xiaolong Feng, Hantao Shu, Peng Lang, Xiaokun Shen, Haitao Li, Pilong Li, Jianyang Zeng
Details BioRxiv. October 12, 2020.
DOI 10.1101/2020.10.09.332734
Topics
Keywords
Source View on BioRxiv

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.