USP10 strikes down β-catenin by dual-wielding deubiquitinase activity and phase separation potential

Authors Yinuo Wang, Aihua Mao, Jingwei Liu, Pengjie Li, Shaoqin Zheng, Tong Tong, Zexu Li, Haijiao Zhang, Lanjing Ma, Jiahui Lin, Zhongqiu Pang, Qing Han, Fukang Qi, Xinjun Zhang, Maorong Chen, Xi He, Xi Zhang, Teng Fei, Bi-Feng Liu, Daming Gao, Liu Cao, Qiang Wang, Yiwei Li, Ren Sheng
Details bioRxiv. February 10, 2023
DOI 10.1101/2022.10.31.514466
Topics
Keywords
Source View on BioRxiv

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.