USP10 strikes down Wnt/β-catenin signaling by dual-wielding deubiquitinase activity and phase transition potential

Authors Yinuo Wang, Aihua Mao, Jingwei Liu, Pengjie Li, Shaoqin Zheng, Tong Tong, Zexu Li, Haijiao Zhang, Lanjing Ma, Jiahui Lin, Zhongqiu Pang, Qing Han, Fukang Li, Xinjun Zhang, Maorong Chen, Xi He, Xi Zhang, Teng Fei, Bifeng Liu, Daming Gao, Liu Cao, Qiang Wang, Yiwei Li, Ren Sheng
Details bioRxiv. November 01, 2022
DOI 10.1101/2022.10.31.514466
Topics
Keywords
Source View on BioRxiv

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.