When liquid-liquid phase separation meets viral infections

Authors Wenqiang Wei , Lu Bai  , Bing Yan , Weiquan Meng , Hongju Wang , Jingbo Zhai  , Fusheng Si , Chunfu Zheng  
Details Wenqiang Wei et al; Front Immunol; 2022;
DOI 10.3389/fimmu.2022.985622
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.