Wiskott-Aldrich syndrome protein forms nuclear condensates and regulates alternative splicing

Authors Baolei Yuan  , Xuan Zhou  , Keiichiro Suzuki  , Gerardo Ramos-Mandujano , Mengge Wang , Muhammad Tehseen , Lorena V Cortés-Medina , James J Moresco , Sarah Dunn , Reyna Hernandez-Benitez  , Tomoaki Hishida  , Na Young Kim , Manal M Andijani , Chongwei Bi , Manching Ku , Yuta Takahashi  , Jinna Xu , Jinsong Qiu , Ling Huang , Christopher Benner , Emi Aizawa  , Jing Qu , Guang-Hui Liu , Zhongwei Li  , Fei Yi  , Yanal Ghosheh , Changwei Shao , Maxim Shokhirev , Patrizia Comoli , Francesco Frassoni , John R Yates rd , Xiang-Dong Fu , Concepcion Rodriguez Esteban  , Samir Hamdan , Mo Li , Juan Carlos Izpisua Belmonte   
Details Baolei Yuan et al; Nat Commun; 2022;
DOI 10.1038/s41467-022-31220-8
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.