Zinc enhances liquid-liquid phase separation of Tau protein and aggravates mitochondrial damages in cells

Authors Ying-Ying Gao , Tao Zhong , Li-Qiang Wang , Na Zhang , Yan Zeng , Ji-Ying Hu , Hai-Bin Dang , Jie Chen , Yi Liang 
Details Ying-Ying Gao et al; Int J Biol Macromol; 2022;
DOI 10.1016/j.ijbiomac.2022.04.034
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.