Hormone-induced enhancer assembly requires an optimal level of hormone receptor multivalent interactions

Authors Lizhen Chen, Zhao Zhang, Qinyu Han, Leticia Rodrigues, Emily Zboril, Rashmi Adhikari, Xin Li, Su-Hyuk Ko, Pengya Xue, Emilie Smith, Kexin Xu, Qianben Wang, Tim Hui-Ming Huang, Shasha Chong, Zhijie Liu
Details bioRxiv. October 30, 2022
DOI 10.1101/2022.10.28.514297
Topics
Keywords
Source View on BioRxiv

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.