IDR-targeting compounds suppress HPV genome replication via disruption of phospho-BRD4 association with DNA damage response factors

Authors Shwu-Yuan Wu , Hsien-Tsung Lai , N Sanjib Banerjee , Zonghui Ma , Juan F Santana , Shuguang Wei , Xisheng Liu , Meirong Zhang , Jian Zhan , Haiying Chen , Bruce Posner , Yadong Chen , David H Price , Louise T Chow , Jia Zhou , Cheng-Ming Chiang 
Details Shwu-Yuan Wu et al; Mol Cell; 2023;
DOI 10.1016/j.molcel.2023.11.022
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.