Integrated proteomics identifies p62-dependent selective autophagy of the supramolecular vault complex

Authors Reo Kurusu , Yuki Fujimoto , Hideaki Morishita , Daisuke Noshiro , Shuhei Takada , Koji Yamano , Hideaki Tanaka , Ritsuko Arai , Shun Kageyama , Tomoko Funakoshi , Satoko Komatsu-Hirota , Hikari Taka , Saiko Kazuno , Yoshiki Miura , Masato Koike , Toshifumi Wakai , Satoshi Waguri , Nobuo N Noda , Masaaki Komatsu 
Details Reo Kurusu et al; Dev Cell; 2023;
DOI 10.1016/j.devcel.2023.04.015
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.