Liquid-liquid Phase Separation in Biology: Mechanisms, Physiological Functions and Human Diseases

Authors Hong Zhang  , Xiong Ji , Pilong Li , Cong Liu , Jizhong Lou  , Zheng Wang , Wenyu Wen , Yue Xiao , Mingjie Zhang , Xueliang Zhu 
DetailsHong Zhang et al; Sci China Life Sci; 2020 Jul;
DOI10.1007/s11427-020-1702-x
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.