Phase separation of Myc differentially regulates gene transcription

Authors Junjiao Yang, Chan-I Chung, Jessica Koach, Hongjiang Liu, Qian Zhao, Xiaoyu Yang, Yin Shen, William A. Weiss, Xiaokun Shu
Details bioRxiv. June 29, 2022
DOI 10.1101/2022.06.28.498043
Topics
Keywords
Source View on BioRxiv

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.