Rett Syndrome-Causing Mutations Compromise MeCP2-mediated Liquid-Liquid Phase Separation of Chromatin

Authors Liang Wang , Mingli Hu  , Mei-Qing Zuo , Jicheng Zhao , Di Wu  , Li Huang , Yongxin Wen , Yunfan Li , Ping Chen  , Xinhua Bao , Meng-Qiu Dong , Guohong Li  , Pilong Li 
Details Liang Wang et al; Cell Res; 2020
DOI 10.1038/s41422-020-0288-7
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.