Stress granules: functions and mechanisms in cancer

Authors Huan Zhou  , Jing Luo  , Kelin Mou  , Lin Peng , Xiaoyue Li , Yulin Lei , Jianmei Wang , Sheng Lin , Yuhao Luo  , Li Xiang  
Details Huan Zhou et al; Cell Biosci; 2023;
DOI 10.1186/s13578-023-01030-6
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation

Create an Account or Sign In to comment.