The Burgeoning Significance of Liquid-Liquid Phase Separation in the Pathogenesis and Therapeutics of Cancers

Authors Wei-Xin Xu , Qiang Qu  , Hai-Hui Zhuang , Xin-Qi Teng , Yi-Wen Wei , Jian Luo  , Ying-Huan Dai , Jian Qu  
Details Wei-Xin Xu et al; Int J Biol Sci; 2024;
DOI 10.7150/ijbs.92988
Topics
Keywords
Source View on PubMed

Join the conversation